7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile alınan önlemler kapsamında 26.03.2020 Tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Kanun, tüm dünyanın ve ülkemizin son günlerde etkisi altında bulunduğu Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirlerin yol açtığı değişiklikler ile birlikte pek çok farklı konuda farklı düzenlemeler içermektedir. Bu kapsamda kaleme aldığımız bu yazımız, 7226 sayılı Kanun ile getirilen ve müvekkillerimizi de yakından ilgilendiren bazı önemli düzenlemeler konusunda bilgilendirici olması amacıyla hazırlanmıştır.

1. Dava, İcra Takipleri, Zamanaşımı, Arabuluculuk ve Sair Süreler Hakkında Değişiklik

1.1. Bir Hakkın Doğumu, Kullanımı veya Sona Ermesine Dair Süreler Hakkında Düzenleme

7226 Sayılı Kanun’un Geçici Ek Madde 1 hükmü ile;

-Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,

-İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile sair usul hükümleri içeren tüm kanunlardaki süreler,

-Hâkimler tarafından belirlenen süreler,

-Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

salgın hastalığın yayılmasını mümkün olduğunca engellemek amacıyla 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuş ve ayrıca durma süresinin başladığı tarih itibarıyla bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzatılmasına karar verilmiştir.

1.2. İcra ve İflas Kanunu ile Takip Hukukuna İlişkin Düzenleme    

7226 Sayılı Kanun’un Geçici Ek Madde 2 hükmü ile;

– İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler,

– Hâkimler veya icra ve iflas daireleri tarafından belirlenmiş süreler,

– Nafaka alacaklarına ilişkin olanlar hariç olmak üzere icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler,

22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarihler de dâhil olmak üzere) durdurulmuş ve ayrıca durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzatılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte;

-Nafaka alacaklarına ilişkin icra takip süreleri,

-Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım, disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,

-Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,

-Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbir işlemlerine ilişkin süreler,

Kanun kapsamı dışında tutulmuş olup bu süreler işlemeye devam etmektedir.

2. İşyeri Kira Bedelleri Hakkında Düzenleme

7226 Sayılı Kanun’un Geçici Ek Madde 2 hükmü ile;

01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek kira bedellerinin ödenmemesinin kira sözleşmesinin feshi ile kiralananın tahliyesi sebebi oluşturmayacağı belirtilmiştir. Buna göre kiraya veren, mezkur tarihler arasında kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle kira sözleşmesini feshederek kiralananın tahliyesini isteyemeyecektir. Bu konudaki detaylı bilgilendirmeye, ‘COVİD-19 Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi’ başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

3. 4857 sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Düzenleme

Kanun’un 43’üncü maddesi ile birlikte;

4857 sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü maddesinde düzenlenen telafi çalışmasına ilişkin hükümde değişiklik yapılarak, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi, benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde azalması, iş yerindeki çalışmanın tümüyle tatil edilmesi veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi gibi hallerde, işverenin 2 ay içinde telafi çalışması yaptırabilmesi imkânı 4 ay olarak değiştirilmiştir. Bu sürenin daha sonra Cumhurbaşkanı kararı ile iki katına kadar arttırılabilme yetkisi ise yine ilgili madde metnine yapılan ekleme ile mümkün kılınmıştır.

4. 5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Yapılan Düzenleme

Kanun’un 49’uncu maddesi ile;

5941 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 5 hükmü uyarınca 24.03.2020 tarihine kadar işlenmiş olan suçlara ait cezaların infazının, işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle durdurulacağı düzenlenmiştir. Bununla birlikte söz konusu madde ile hükümlünün tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmemiş kısmının 1/10’unu alacaklıya ödemesi ve kalan kısmını da bu 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2 ay arayla 15 taksitle ödeyerek tamamlaması halinde ceza mahkûmiyetinin tamamının ortadan kaldırılacağı belirtilmiştir.

Bu 3 aylık süreç içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 1/10’unun ödenmemesi halinde ise, şikâyet üzerine infazın devamına karar verilecektir. Bununla birlikte, bir taksitin ilk defa ödenmemesi halinde bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek; taksidin ikinci kez ödenmemesi halinde ise yine şikâyet üzerine infazın devamına karar verilecektir.

Eklenen bu hükümle birlikte cezanın infazının durdurulması halinde ayrıca ceza zamanaşımı süresinin işlemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, infazı durdurulan kişi hakkında adli kontrol tedbirine karar verilebileceği, bu madde uyarınca verilecek kararlarda icra ceza mahkemelerinin yetkili olduğu, alınan tüm kararların alacaklıya tebliğ edileceği, kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebileceği ve itirazın incelenmesi ile ilgili İcra ve İflas Kanunu’nun 353’inci maddesinin uygulanacağı ve en önemlisi de bu madde hükmünün her bir suç için yalnızca bir kere uygulanacağı belirtilmiştir.

5. 5834 Sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’da Yapılan Düzenleme

Kanun’un 48’inci maddesi ile 5834 sayılı Kanun’a 2’inci Geçici Madde eklenmiş, işbu madde ile;

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24.03.2020 tarihinden önce olan; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ve ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarının ödemesi geciken kısmının 31.12.2020’ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından bu olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı, kredi kuruluşları ve finansal kuruşların mevcut kredileri yapılandırması veya yeni kredi kullandırması halinde hukuki ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı belirtilmiştir.

6. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 41’inci maddesi ile birlikte 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 23’üncü madde ile;

– 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, kısa çalışma başlama tarihinden önceki sigortalılık prim ödeme gün sayısı 120 günden 60 güne, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 3 yıl içinde sigortalılık prim ödeme gün sayısı (en az) 600 günden 450 güne indirilmiştir.

– Kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulunu taşımayan işçilerin, daha önce işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması ve bu sürede bakiye işsizlik ödeneğinin bulunması halinde, kısa çalışma süresi ile sınırlı olmak üzere kısa çalışma ödeneğinden faydalanabileceği düzenlenmiştir.

– Kısa çalışma uygulaması süresince işverenler tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II hükmü (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık) dışında fesih yapılamayacağı belirtilmiş ve son olarak,

– Başvuruların başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacağı kararlaştırılmıştır.