Gizlilik Politikası

Özlem Hukuk & Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve sitemizi ziyaret edenlerin gizliliğine önem veriyoruz. Bu sebeple tarafımızca hazırlanmış olan işbu gizlilik politikası ile internet sitemizin kullanımı esnasında kullanıcılara ilişkin hangi tür bilgilerin alındığını ve bunların hangi sebeplerle kullanıldığını açıklamaktayız.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Silinmesi

E-posta yoluyla veya internet sitemiz üzerinden göndereceğiniz mesaj ile paylaşacağınız ad, soyad ve e-posta adresi gibi kişisel verileriniz veya da iletinizde belirtebileceğiniz kişisel bilgileriniz, yayınladığımız haber ve yazılardan sizleri haberdar edebilmek ve internet sitemiz hakkında sizlere geri bildirimde bulunarak en iyi şekilde hizmet sunabilmek adına tarafımızca işlenmektedir. Ayrıca info@ozlemhukukdanismanlik.com adresine e-mail atılarak yapılan iş başvuruları kapsamında başvurucu tarafından paylaşılan kişisel veriler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri v.b) söz konusu başvuruyu değerlendirmek amacıyla kayıt altında tutulmaktadır. İşlenen bu veri ve bilgiler, taraflar arasında yasadan veya sözleşmeden doğan vekâlet ilişkisi sona erdiğinde ise Özlem Hukuk & Danışmanlık tarafından silinerek imha edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer sair yasal mevzuat çerçevesinde;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızdan doğan taleplerinizi Merkez Mah. Şamlı Sk. Yıldızlar İş Merkezi No:23 İç Kapı:55 Avcılar/İSTANBUL adresine göndereceğiniz ıslak imzalı bir form ile tarafımıza bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvuruda, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızın açık ve anlaşılır olması gerekmekte olup bununla birlikte başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Özlem Hukuk & Danışmanlık, işbu Gizlilik Politikası’nda değişik yapma hakkına sahip olup yapılacak değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır.